Fundacja Fundusz Współpracy, BORIS oraz Stowarzyszenia Europa i My prowadzą regranting środków w ramach FIO Lokalnie i kontynuują ich dystrybucję w kolejnych latach.
BORIS, Stowarzyszenie TĘCZA oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (później też z udziałem Uniwersytetu Warszawskiego) rozpoczynają prace nad wdrożeniem w Polsce kanadyjskiego modelu Kręgów Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W Warszawie działa 16 Partnerstw Lokalnych.

BORIS we współpracy z władzami Dzielnicy Warszawa-Mokotów oraz m.st. Warszawa rozpoczyna wieloletni proces tworzenia Partnerstw Lokalnych w Warszawie.
W wyniku wygranego konkursu Stowarzyszenie BORIS rozpoczyna realizację projektu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SCWO, kompleksowo wzmacniającego aktywność obywatelską prowadzoną w postaci organizacji pozarządowych.
Pierwszy rok wieloletniego funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS.
Kilkanaście koalicji zawiązuje Mazowiecką Sieć Partnerstw Lokalnych.
BORIS wraz z partnerami (Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu) rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu SCWO, tym razem w formule umowy wieloletniej.
W kilku miejscowościach na terenie województwa mazowieckiego BORIS wdraża autorski model Partnerskiej Gminy.

W pięciu największych miastach województwa mazowieckiego BORIS uruchamia Lokalne Punkty Informacji, działające przy współpracujących organizacjach partnerskich.
Decyzją grupy GRIN przekształca się w Federację Organizacji Socjalnych MAZOWIA, rejestrując się na bazie 18 organizacji założycielskich i stając się reprezentacją III sektora w Warszawie i regionie.
BORIS uczestniczy w powołaniu pierwszego w Warszawie Partnerstwa Lokalnego, czyli Koalicji na rzecz Ochoty.
BORIS rozwija samopomoc w województwie mazowieckim, w rezultacie czego powstało około 100 grup samopomocowych i wsparcia, wyedukowano blisko 80 animatorów grup samopomocowych, a także utworzono 15 Klubów Samopomocowych lub Klubów Integracji Społecznej przy OPS.
Udział w powołaniu Łącznika Organizacji Pozarządowych ds. Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych na Mazowszu.
Powstaje Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej z udziałem ok. 100 OPS, którego celem jest wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji pracowników, integracja środowiska instytucjonalnej pomocy społecznej.
BORIS zostaje Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego i aż do 2014 r. realizuje działania wspierające mazowieckie JST, organizacje pozarządowe i lokalnych przedsiębiorców w dostępie do środków unijnych.

Rozpoczęcie wieloletniej, partnerskiej współpracy z Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych NISC z Wilna.
BORIS inicjuje ogólnopolski program Centrum Aktywności Lokalnej, edukuje się pierwsza grupa „calowiczów”.
BORIS facilituje spotkania Grupy Inicjatywnej Warszawskich Organizacji Socjalnych GRIN, z której po 4 latach wyłoni się Federacja Organizacji Socjalnych MAZOWIA.
BORIS bierze udział w procesie wdrożenia modelu Funduszy Lokalnych, którego liderem zostaje Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
BORIS uczestniczy w powołaniu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
W kilkunastu gminach nowego województwa mazowieckiego powstają koalicje organizacji i jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, które w następnych latach funkcjonować będą jako Partnerstwa Lokalne.

W wyniku współpracy BORIS z Radą Gminy Warszawa-Centrum realizowana zostaje pierwsza w Polsce uchwała o zlecaniu zadań w drodze otwartego konkursu ofert ze środków jednostki samorządu terytorialnego.
Ukazuje się pierwszy numer pisma ROCZNIAK, przez kolejnych 10 lat ogniskującego raz do roku refleksję wokół zagadnień III sektora w Polsce.
BORIS otrzymuje nagrodę zespołową od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w polityce społecznej.
BORIS współtworzy największą w Europie Środkowo-Wschodniej sieć współpracy i edukacji trenerów organizacji pozarządowych – Stowarzyszenie STOP.
Przy BORIS powstaje Pozarządowa Agencja Ewaluacji i Rozwoju, promująca wykorzystanie monitoringu i ewaluacji w działaniach organizacji, instytucji, grantodawców.
BORIS uczestniczy w utworzeniu pierwszego Biura Porad Obywatelskich, służącego informacją prawną osobom niezamożnym.
Ukazuje się pierwszy z serii poradników BORIS nt. zarządzania organizacją pozarządową („Budowanie zespołu” autorstwa Pawła Jordana i Bożeny Kowalczyk).

Z inicjatywy kilku środowisk i organizacji powołano BORIS – Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych (od 1999 r. – Społecznych), będące pierwszym w Polsce centrum wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych.
Powstaje pierwsze Centrum Wolontariatu (wówczas jako jeden z programów BORIS), a na bazie warszawskich doświadczeń wkrótce tworzą się liczne centra w Polsce i wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
BORIS współorganizuje międzynarodową konferencję International Council of Social Welfare, w której wzięło udział prawie 180 przedstawicieli publicznej i niezależnej pomocy społecznej z kilkunastu europejskich państw.
Rozpoczęcie wieloletniej współpracy z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym, w tym m.in. prowadzenie programu polsko-niemieckiej wymiany i wizyt studyjnych oraz wydawanie dwujęzycznego pisma SOCIUS.
Tworzy się pierwszy skład zespołu BORIS, a prezesem zarządu zostaje Paweł Jordan.
BORIS włączył się w tworzenie pierwszego w Polsce Banku Żywności.
BORIS wraz z Regionalnym Centrum z Gdańska i programem KLON/JAWOR – przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – współtworzy zaczątki ogólnopolskiego systemu wspierania III sektora, funkcjonującego dzisiaj jako ośrodki Sieci SPLOT.
BORIS inicjuje powstanie jednej z pierwszych koalicji organizacji pozarządowych w Warszawie, Forum na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, funkcjonującej w obszarze likwidowania barier związanych z niepełnosprawnością ruchową