Absolwent studiów w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Trener – superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów STOP, autor książek na temat budowania zespołu, wolontariatu, rozwoju społeczności lokalnych. Jeden z inicjatorów Centrum Wolontariatu, sieci SPLOT, Funduszy Lokalnych, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Centrów Aktywności Lokalnej i wielu innych inicjatyw. Dzięki swym nowatorskim pomysłom został przyjęty do Stowarzyszenia Ashoka – organizacji skupiającej innowatorów społecznych z całego świata. Z jego rad korzystał także m.in. UNDP Umbrella Project oraz Open Society Institute N.Y.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniem „Zasłużony dla Warszawy”.

Absolwentka pedagogiki na UW oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Finansami – Rachunkowość i Finanse na Akademii Leona Koźmińskiego. Z III sektorem związana od 1994 roku, w BORIS od 2002 roku, obecnie jako dyrektor. Specjalistka ds. finansów, zarządzania finansami i zarządzania biurem oraz certyfikowana trenerka w Stowarzyszeniu Trenerów STOP. Na co dzień doradza organizacjom pozarządowym oraz kieruje Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO).
Zaangażowana w pracę Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, której jest Wiceprzewodniczącą.
Za swoją działalność na rzecz wspierania organizacji otrzymała nagrodą Fundacji POLCUL oraz wyróżnienie „Zasłużony dla Warszawy”.

Absolwentka polonistyki na UW oraz studiów podyplomowych Akademia Kompetencji Menadżera na Akademii Leona Koźmińskiego. Związana z BORIS od 1995 roku, początkowo jako koordynator projektów. Obecnie wspiera organizacje w pierwszych krokach na drodze do ekonomizacji, prowadząc szkolenia i doradztwo w ramach Szkoły Przedsiębiorczości SCWO oraz jako doradca biznesowy LOWES. Na co dzień kieruje Funduszem PAFPIO, udzielającym pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom ekonomii społecznej. Posiada doświadczenie w pracy trenerskiej oraz doradczej w obszarach: zarządzanie finansami, przedsiębiorczość w sektorze non-profit, fundraising, zarządzanie projektami, budowanie wizerunku organizacji.

Z wykształcenia i pasji antropolożka kultury. Wspiera w rozwoju liderów i liderki lokalne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i ruchy społeczne oraz instytucje samorządowe, takie jak biblioteki, szkoły, ośrodki pomocy społecznej czy domy kultury. Prowadzi doradztwo, warsztaty, coachingi, superwizje i długofalowe procesy rozwojowo – planistyczne oparte o dialog i partycypację. Wspiera zespoły w przygotowywaniu planów marketingowych, strategicznych, pracy metodą projektu, ewaluacji. Promuje w przedsiębiorstwach społecznych zarządzanie włączające, oparte na otwartej komunikacji, współpracy, partycypacyjnym podejmowaniu decyzji, współdzieleniu zadań i odpowiedzialności. Zajmuje się także wdrażaniem polityki równości szans i przeciwdziałaniem wykluczeniu oraz dyskryminacji w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych. Jest członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Autorka i współautorka publikacji na temat ewaluacji i planowania strategicznego.

Ukończyła Wydział Pedagogiczny UW, studia podyplomowe CSR na Akademii Leona Koźmińskiego, Prawo Międzynarodowe oraz Pomoc Humanitarną na Wydziale Prawa UW. W SCWO prowadzi procesy coachingowe i konsultacje. Wspiera organizacje w zakresie zarządzania poprzez wartości i budowania kultury wewnątrzorganizacyjnej. Certyfikowana trenerka Rady Europy. Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa i asertywności, komunikacji interpersonalnej w zespołach, świadomego zarządzania zespołem, działań równościowych i antydyskryminacyjnych w sferze publicznej. Ponadto kieruje projektem szkoleniowym z zakresu dostępności transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami, cyklicznie pracuje z ukraińskimi samorządowcami w Akademii Liderów Rady Europy i FRDL, współprowadzi warsztaty antydyskryminacyjne w projekcie miejskim „Warszawa włącza” oraz dla Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Polsce.

Związana z mazowieckim trzecim sektorem jako koordynatorka projektów społecznych, trenerka, doradczyni, specjalistka ds. współpracy z NGO i ekspertka oceniająca wnioski o dofinansowanie składane w otwartych konkursach ofert na poziomie samorządowym i rządowym. Autorka i realizatorka wielu projektów społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową, w zarządzaniu zespołem, w tworzeniu sieci organizacji pozarządowych na terenie woj. mazowieckiego oraz we współpracy z samorządem. Współtworzyła i konsultowała wiele dokumentów strategicznych związanych ze współpracą NGO i samorządem oraz w pracach ciał dialogu społecznego, w tym m.in. Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Komitecie Monitorującym RPO WM 2014-2020, Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Absolwent studiów politologicznych, był pracownikiem dydaktyczno-naukowym (UKSW) i wykładowcą (PAN, Collegium Civitas). Jako doradca, animator i szkoleniowiec specjalizuje się z problematyce współpracy międzysektorowej i standaryzacji usług, działań lobbingowych i rzecznictwa, tworzeniu partnerstw lokalnych, animacji i przedsiębiorczości społecznej. Trener – superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów STOP. Aktualnie jest doradcą w Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji, a także animatorem i doradcą w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Autor i współautor ponad 50 publikacji książkowych. Obecnie jest prezesem Zarządu Sieci SPLOT.
Uhonorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi, a przez Radę m.st. Warszawy tytułem Zasłużony dla Warszawy.

Z wykształcenia socjolożka i ewaluatorka. Od 2011 roku koordynatorka projektów związanych z ekonomią społeczną, obecnie zajmuje się koordynacją i administracją działań BORIS w projekcie „Warszawski Ośrodek Ekonomii Społecznej”.

Z wykształcenia ekonomistka. W OWES w Stowarzyszeniu BORIS od 2017 roku. Aktualnie zajmuje się koordynacją i administracją trzech projektów związanych z ekonomią społeczną na Mazowszu oraz wspiera podmioty ekonomii społecznej z subregionów: żyrardowskiego i warszawsko-wschodniego.

Absolwentka pedagogiki na UW i studiów podyplomowych Superwizja w Animacji i Współpracy Środowiskowej na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2010 roku animuje społeczności lokalne, od 2012 roku animatorka OWES w Stowarzyszeniu BORIS. Pracuje edukacyjnie i rozwojowo z grupami nieformalnymi, instytucjami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, seniorami, dziećmi, młodzieżą. Ma doświadczenia w tworzeniu Centrów Aktywności Lokalnych w miejskich i gminnych ośrodkach kultury, wdrażaniu Modelu Organizowania Społeczności Lokalnych w OPS, jak również współpracy z bibliotekami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, grupami partnerskimi, społecznościami wiejskimi i sąsiedzkimi. Od 2011 roku zaangażowana w ekonomię społeczną, wspiera mieszkańców i organizacje w uruchamianiu przedsiębiorstw społecznych i tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych z rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Absolwentka socjologii UW, studiów podyplomowych w obszarach: animacja współpracy środowiskowej, superwizja (Uniwersytet Gdański), rewitalizacja (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka), Szkoły Trenerów STOP, Szkoły Treningu Grupowego. Z BORIS związana od 2003 roku, w stałym zespole od 2012. Pracuje rozwojowo z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji i organizacji, grup nieformalnych, sąsiedztw, partnerstw, wspiera ich w tworzeniu sytuacji edukacyjnych, które uczą, wzmacniają, budują więzi. Główne obszary specjalizacji to praca ze społecznościami lokalnymi, tematy dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego animatorów/ek społecznych, edukatorów/ek, edukacja osób dorosłych, tematy interpersonalne, obszary związane ze zmianą. Dużą część aktywności zawodowej zajmuje jej bycie superwizorką – towarzyszy osobom w refleksji nad ich praktyką, w szukaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych oraz Wydziału Resocjalizacji, Profilaktyki i Problemów Społecznych UW. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Szkołę Treningu Grupowego oraz Specjalistyczną Szkołę Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji. Członkini założycielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. W Stowarzyszeniu BORIS od 2019 roku. Od wielu lat zajmuje się planowaniem, wdrażaniem i rozwijaniem rozwiązań, które służą wspieraniu aktywności społecznej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji na poziomie jednostkowym, instytucjonalnym i społecznym. Współautorka publikacji i raportów na temat skutecznego działania, dyskryminacji, równości płci i zarządzania różnorodnością.

Absolwentka Wydziału Geologii UW oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Finansami – Rachunkowość i Finanse na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Trenerów STOP. Od 2004 roku w BORIS wspiera realizację różnorodnych projektów pod względem finansowym. Pomaga organizacjom w zakresie zarządzania finansami. Specjalistka w kwestiach dotyczących zarządzania organizacją i biurem, likwidacją fundacji i stowarzyszeń. Doradza również w aspektach związanych z przygotowaniem projektów, ich realizacją i tworzeniem sprawozdań merytorycznych oraz finansowych.

Od 2007 roku prowadzi sekretariat BORIS, aktywnie wspierając realizację projektów, odpowiada też za organizację szkoleń. Niezależna, z dużym poczuciem sprawiedliwości społecznej, walczy o każdy zagubiony w biurze długopis i marker. Logistykę i organizację działań stara się zawsze doprowadzić do doskonałości, tak by reszta zespołu mogła skoncentrować siły na pracy merytorycznej. Wie, że dobrą, profesjonalną atmosferę budują w tej samej mierze kompetencje zawodowe, co cechy charakteru.