Jeszcze do końca października b.r., 10 organizacji, które otrzymały wsparcie w wysokości 15 tysięcy złotych,  realizuje przedsięwzięcia w ramach Programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” na Mazowszu. Całej dziesiątce gratulujemy i czekamy na efekty realizowanych przedsięwzięć!

W odpowiedzi na nabór, który zakończył się 6 września b.r. wpłynęły wnioski z  powiatów grójeckiego, legionowskiego, mińskiego, otwockiego, sochaczewskiego, warszawsko-zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz m.st Warszawy tj. z terenu objętego wsparciem Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez BORIS. Wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski dziękujemy za pomysły, zaangażowanie i codzienną działalność!

Lista organizacji, które otrzymały wsparcie:

 1. Fundacja „Mlekiem Mamy”
 2. Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła
 3. Fundacja Instytut Spraw Głuchych
 4. Fundacja Kultury Dialogu
 5. Fundacja Pięknie Żyć
 6. Fundacja Splot Społeczny
 7. Stowarzyszenie Aktywnych „Kuźnia”
 8. Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy
 9. Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”
 10. Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”

O programie „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”

Epidemia COVID-19 zmieniła wiele w codziennym życiu i działaniu organizacji społecznych. Podmioty ekonomii społecznej, których misją jest wspieranie najsłabszych i najbardziej potrzebujących, z dnia na dzień same znalazły się w dramatycznej sytuacji, często stając przed wizją końca swojej działalności.

W odpowiedzi na to, firma UBS przekazała 150 tysięcy złotych na inicjatywę wspierającą działania podmiotów ekonomii społecznej z 9 powiatów województwa mazowieckiego objętych programem LOWES – Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonym przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. BORIS, w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Polityki przygotował Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

Dzięki Programowi wspieramy 10 organizacji, które podczas epidemii COVID-19 nie zawiesiły swoich działań, a przeciwnie – zaadaptowały się do zmienionej sytuacji, stawiając na rozwój i ekonomizację, aby jak najefektywniej przeciwdziałać skutkom epidemii w swoich społecznościach lokalnych i, co równie ważne – realizować misje organizacji.

Program ma trzy cele:

 • Minimalizowanie lub przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w społecznościach lokalnych, np. poprzez działania na rzecz osób lub instytucji.
 • Zwiększenie szans na ekonomizację działań organizacji i uzyskanie przez nie niezależności finansowej, dzięki czemu organizacje będą mogły wzmocnić/ zachować ciągłość swoich działań na rzecz społeczności lokalnej.
 • Wzmocnienie rozpoznawalności organizacji i świadczonych przez nie usług w społecznościach lokalnych, wśród samorządów i przedsiębiorstw sektora prywatnego, dzięki czemu organizacja stanie się silnym partnerem przyczyniającym się do rozwoju społeczności lokalnej przede wszystkim w okresie po kryzysie COVID-19.

Wsparcie w ramach Programu uzyskały podmioty ekonomii społecznej (PES), które spełniają łącznie trzy kryteria:

 • są zarejestrowane i działają na terenie powiatów województwa mazowieckiego objętych programem LOWES tj.: legionowskiego, grójeckiego, mińskiego, otwockiego, sochaczewskiego, warszawsko-zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz m.st Warszawy,
 • posiadają zarejestrowaną odpłatną działalność statutową (udokumentowaną odpowiednią uchwałą zarządu),
 • w 2019 roku zrealizowały minimum jedno przedsięwzięcie na rzecz swojej społeczności lokalnej.


Masz pytanie – zadzwoń:
Małgorzata Dymowska 504 175 871

Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” realizowany jest również w województwie dolnośląskim i małopolskim.