Wspieramy powstawanie i rozwój partnerstw lokalnych na Mazowszu, co zaowocowało ukonstytuowaniem się Mazowieckiej Sieci Partnerstw Lokalnych. Ponadto angażujemy się w inicjowanie współpracy pomiędzy samorządami a organizacjami czy – szerzej – innymi podmiotami życia lokalnego. Jesteśmy obecni w wielu wspólnotach lokalnych na Mazowszu, współpracując zarówno z licznymi JST, jak i lokalnymi organizacjami wspierającymi rozwój społeczny i aktywność obywatelską, w tym z centrami wsparcia NGOs.
Od lat prowadzimy Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej, o którym więcej: http://mfops.boris.org.pl/